Archive for the tag "wildlife"

Jigokudani

001:366 Snow Monkey