Archive for the tag "animal"

Jigokudani

001:366 Snow Monkey